Aanmelden

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor TradeTracker Belgium. Nadat uw aanmelding geaccepteerd is kunt u extra sites toevoegen aan uw account en kunt u zich eventueel aanmelden bij andere landen.

Persoonlijke informatie

Registratie-informatie

Contactinformatie

Website-informatie

Websitebeschrijving

Accountinformatie

Algemene voorwaarden

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliate-programma van TradeTracker. Gelieve deze overeenkomst zorgvuldig te lezen. Teneinde van het affiliate-programma gebruik te maken, dient u de voorwaarden van deze overeenkomst te aanvaarden. Wanneer u op de knop "Aanmelden" klikt op de affiliate registratie pagina, aanvaardt u deze voorwaarden.

Het is u niet toegestaan van het affiliate-programma gebruik te maken indien u de bepalingen van deze overeenkomst niet aanvaardt. Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten met betrekking tot het gestelde in deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten en die door of in naam van TradeTracker worden uitgevoerd met affiliate. Voor eventuele afwijkingen van deze voorwaarden is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk.

Artikel 1 - Definities

Wanneer de onderstaande termen in deze voorwaarden worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis:

TradeTracker:
TradeTracker Belgium BVBA, ingeschreven met RPR/RPM nr. 0894 703 155.

Merchant:
De natuurlijke of rechtspersoon die gebruikers via affiliate sites door middel van een link of een andere electronische koppeling toegang verschaft tot haar site, waar een gebruiker producten en/of diensten kan afnemen, en voor dit afgenomen product en/of dienst en/of per aangebrachte gebruiker de affiliate website beloond, en waarmee TradeTracker een overeenkomst heeft gesloten tot het verlenen van diensten ten behoeve van (de onderneming of organisatie van) de opdrachtgever of ten behoeve van derden sluit of heeft gesloten en tevens de afnemer van door TradeTracker geleverde of te leveren goederen en diensten.

Affiliate:
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de voorwaarden heeft aanvaard en door TradeTracker als affiliate is geaccepteerd om gebruikers van haar site, door middel van een link of een ander elektronische koppeling toegang te verschaffen tot de site van een merchant en/of via promotie door andere middelen transacties voor een merchant genereert.

Klik:
Een gebruiker die via een link van TradeTracker naar een merchant surft.

Lead:
Een gebruiker die via de affiliate verbonden is met een website van een merchant en die op de merchants website een bepaalde handeling heeft verricht, zich daar bijvoorbeeld als gebruiker heeft geregistreerd.

Transactie:
Een transactie is een aankoop, aanmelding of een andere handeling zoals omschreven in het programma van de merchant, die uitgevoerd wordt door een gebruiker of in opdracht van een gebruiker, op de website van een merchant.

Verkeer:
Collectieve term voor geldige kliks, leads en transacties.

Kunstmatig verkeer:
Collectieve term voor ongeldige kliks, leads en transacties, die kunnen resulteren uit het automatisch openen, spiders, robots, verzoeken in e-mail of chat rooms, script generatoren, het plaatsen van links op andere websites dan de opgegeven en kliks die niet worden gegenereerd door een browser, kliks die niet worden voorafgegaan door een actieve handeling van een gebruiker die een bepaalde website wenst te bereiken. Ook het oproepen om op de links te klikken of het belonen van gebruikers wanneer zij op de links klikken valt onder kunstmatig verkeer, dit ter beoordeling aan TradeTracker en/of de merchant.

Gebruiker:
Iedere gebruiker van internet die zich via een affiliatesite door middel van een link naar de site van een merchant begeeft.

Affiliate site:
Website van de affiliate waarop de affiliate links van merchants plaatst.

Affiliate-programma:
Programma dat eigendom is van TradeTracker

Overeenkomst of contract:
De overeenkomst tussen TradeTracker en affiliate die ter zake van het affiliate-programma tot stand komt.

Woorden die verwijzen naar het mannelijke geslacht omvatten de vrouwelijke en andere geslachten en woorden die enkel verwijzen naar het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd.

Artikel 2 - Aanmelding en acceptatie

2.1 Iedereen die over een site op internet beschikt kan zich aanmelden als affiliate en/of merchant. Indien de affiliate een natuurlijk persoon is, moet hij minimaal 18 jaar oud zijn. Indien de affiliate de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, moet een ouder toestemming geven voor de inschrijving op het affiliate-programma van TradeTracker. Inschrijving van een affiliate jonger dan 18 jaar zonder ouderlijke toestemming zal nietig dan wel vernietigbaar zijn.

2.2 Aanmelding als affiliate houdt in dat de affiliate de voorwaarden aanvaardt en deze zal respecteren.

2.3 Om als affiliate deel te kunnen nemen aan het affiliate-programma van TradeTracker dient de affiliate:

 • het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
 • te bevestigen dat de voorwaarden worden aanvaardt;
 • te zijn geaccepteerd door TradeTracker;
 • te zijn geaccepteerd door één of meer merchants.

2.4 Acceptatie als affiliate door merchant en/of TradeTracker vindt plaats door een bevestigings e-mail aan affiliate.

2.5 De affiliate garandeert dat de informatie die aan TradeTracker over zichzelf en zijn website wordt verstrekt, correct en volledig is en dat deze informatie overeenstemt met reële feiten.

2.6 De affiliate moet TradeTracker onmiddellijk in kennis stellen van alle wijzigingen aan de informatie, door de informatie die op de website van TradeTracker over hem wordt verstrekt bij te werken. Indien de affiliate een rechtpersoon is, moet ook het BTW-nummer worden meegedeeld aan TradeTracker.

Artikel 3 - Gebruik

3.1 Het is de affiliate toegestaan om zijn website van links te voorzien naar websites die beschikken over een affiliate-programma, dat bij TradeTracker is geregistreerd.

3.2 De affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en/of diensten niet door de affiliate, maar door de merchant worden aangeboden.

3.3 De affiliate is gerechtigd om de naam van de merchant, en het speciaal verstrekte promotie-materiaal door TradeTracker, uitsluitend ten behoeve van het affiliate-programma op de door de merchant van tijd tot tijd aan te geven wijze te gebruiken en daarbij alle aanwijzingen van de merchant steeds op te volgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor de merchant zal kunnen zijn.

3.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, zal de affiliate de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van merchants en derden respecteren.

3.5 De affiliate zal de content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliate-programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

3.6 De producten en/of diensten op de site van de merchants kunnen regelmatig wijzigen. De affiliate draagt er te allen tijde zorg voor dat de voorwaarden van de producten en/of diensten die (eventueel) op zijn site staan vermeld en of in zijn bezit zijn ter promotie in overeenstemming zijn met de producten en/of diensten zoals van tijd tot tijd vermeld staan op de merchant site.

3.7 Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverd materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, of deze voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud;
 • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • Misleiding van derden;
 • Misbruik maken van de teksten, logo of informatie van de merchant;
 • Het direct aanbieden van vergoedingen aan consumenten voor het aangaan van transacties bij merchants (zonder uitdrukkelijk goedkeuring van de merchant).

3.8 Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de site van de affiliate:

 • Illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
 • Afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de bij TradeTracker aangesloten merchants en/of TradeTracker;
 • Auteursrechten, merkrechten of andere rechten van de merchant of enige derde schend;
 • Een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
 • Discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging.

3.9 De affiliate garandeert ofwel dat de rechten op alle informatie en producties op de website van de affiliate eigendom zijn van de affiliate, of dat de eigenaar van de rechten op de informatie en de producties op de website van de affiliate zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend tot de bekendmaking ervan op de website. De affiliate garandeert eveneens dat de informatie en de producties op de website van de affiliate geen afbreuk doen aan de rechten van derden, met inbegrip van de rechten van intellectuele eigendom, en dat die informatie en producties niet op enige manier beledigend, verboden of verdacht zijn.

3.10 De affiliate site dient, wanneer er links worden geplaatst waarbij de affiliate per klik een commissie ontvangt, Nederlandstalig of Franstalig en openbaar toegankelijk te zijn.

3.11 Indien de merchant aangeeft dat de installatie en het gebruik van de link met de affiliate niet gewenst is, is TradeTracker gerechtigd om de link te blokkeren.

3.12 De affiliate, verplicht zich om op aanvraag van de merchant en/of TradeTracker om een link te verwijdere, deze binnen twee werkdagen van de affiliate site te verwijderen.

3.13 Elk affiliate-programma kan te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd door TradeTracker. Informatie over de affiliate-programma's zal beschikbaar zijn op de website van TradeTracker ( www.tradetracker.be). De affiliate moet zelf op de hoogte blijven van alle eventuele wijzigingen aan de affiliate-programma's. In het bijzonder wanneer een geregistreerde website zijn affiliate-programma heeft beëindigd of de commissie structuur voor de affiliates heeft veranderd.

3.14 De affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens de merchant.

3.15 De affiliate mag op geen enkele manier ertoe bijdragen dat kunstmatig verkeer wordt gecreëerd naar de gelinkte websites. De affiliate moet TradeTracker onmiddellijk in kennis stellen van elk bekend of vermoed ongepast of verkeerd gebruik van de links van de affiliate naar de website van TradeTracker en/of een affiliate-programma, op welke manier ook.

3.16 Tenzij TradeTracker hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het affiliate niet toegestaan zijn rechten en/of plichten verbonden aan enig contract of overeenkomst met TradeTracker geheel of gedeeltelijk over te dragen of te verpanden aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TradeTracker.. De vereiste goedkeuring hiervoor kan onderhevig zijn aan door TradeTracker opgelegde voorwaarden.

3.17 De affiliate stemt ermee in dat zijn geregistreerde gegevens worden bekendgemaakt op de website van TradeTracker ter informatie van de merchant.

Artikel 4 - Beloning

4.1 De affiliate kan aanspraak maken op een commissie indien:

 • TradeTracker een klik heeft geregistreerd op de affiliate site en hiervoor per klik een vergoeding tegenover staat;
 • Producten en/of diensten die een gebruiker op één of meer van de merchant sites heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd, en indien deze door middel van de link via de affiliatesite zijn geregistreerd en hiervoor een vergoeding tegenover staat.

4.2 Betaling aan de affiliate vindt alleen plaats indien de merchant de transacties heeft goedgekeurd. Het goedkeuren van de transacties is ter beoordeling van de merchant en zal plaats vinden op vooraf vastgelegde criteria opgesteld door de merchant.

4.3 Indien de gebruiker de dienst of product retourneert en of annuleert kan de affiliate geen aanspraak maken op de betreffende commissie. De affiliate ontvangt in dat geval geen commissie.

4.4 De commissie zoals bedoeld in artikel 4.1 is voor als bedrijf aangesloten affiliates exclusief BTW en/of andere aanvullende kosten. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Belgisch recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.

4.5 De registratie van kliks en transacties die wordt weergegeven op de website van TradeTracker, is bindend voor de affiliate.

4.6 Zodra een affiliate promotie-materiaal van een bij TradeTracker aangesloten merchant in een website, e-mail of andere digitale drager heeft geplaatst geeft hij aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met door de merchant aangegeven vergoeding en looptijd voor dit programma.

4.7 De betaling van de commissie zal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de affiliate heeft aangegeven, op voorwaarde dat de affiliate geldig verkeer heeft gegenereerd en dat aan TradeTracker het volledige bedrag werd betaald door de merchant op wiens affiliate-programma de affiliate heeft ingeschreven. Commissie bedragen van minder dan € 25 worden niet uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 25 zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 25 of meer bedraagt.

4.8 Betalingen aan de affiliate zullen rechtstreeks geschieden op de bankrekening van de affiliate. De affiliate moet op de website van TradeTracker specificeren hoe hij wenst te worden betaald en bijzonderheden verstrekken over zijn bankrekening met inbegrip van de naam en het filiaal van de bank, en het rekeningnummer van de affiliate.

4.9 Indien de betaling op (bank)rekeningen van affiliates in het buitenland dienen worden te verricht, zullen eventuele bankkosten voor betalingen naar het buitenland worden ingehouden op de betaling.

4.10 De totaal van de door de affiliate verdiende commissie, dat opgebouwd is via deelname aan de verschillende affiliate programma's, zal iedere maand, achteraf worden uitbetaald in euro's door TradeTracker.

4.11 TradeTracker is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de affiliate verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat TradeTracker uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de affiliate.

4.12 De affiliate is verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door TradeTracker aan hem worden gedaan.

4.13 Niets in deze overeenkomst creëert of wordt geacht een partnership of betrekking van werkgever tot werknemer te creëren tussen TradeTracker en de affiliate.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 De affiliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn site.

5.2 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van een merchant is TradeTracker niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van de affiliate in verband met deelname aan het affiliate-programma, zoals - maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de TradeTracker site, en technische storingen.

5.3 De affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart TradeTracker terzake van alle aanspraken dienaangaande.

5.4 TradeTracker kan de prestaties van het affiliate-programma van TradeTracker of van de links naar de gelinkte websites niet garanderen noch waarborgen.

5.5 TradeTracker zal niet aansprakelijk zijn voor vergissingen in de implementatie van de links op de website van de affiliate of voor de functie van de links.

5.6 Affiliate zal te allen tijden TradeTracker verdedigen tegen en schadeloosstellen voor alle kosten, schades en rentes die voor TradeTracker kunnen ontstaan als een direct gevolg van claims van derde partijen tegen TradeTracker met betrekking tot incidenten, acties of nalatigheid gedurende of binnen de marge van de uitvoering van de opdracht, waarvoor TradeTracker tegenover affiliate niet aansprakelijk is conform deze voorwaarden.

5.7 TradeTracker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het affiliate-programma, onderbrekingen in de toegang tot het affiliate-programma, schendingen van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn op het informatieverwerkingssysteem, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuurcomponenten, die gebruikt worden voor het affiliate-programma van TradeTracker of voor schade die door virussen of componenten wordt veroorzaakt aan het affiliate-programma, de programmatuur van de affiliate en/of de website van de affiliate.

Artikel 6 - Intellectueel eigendom

6.1 Het auteursrecht (copyright) en ander intellectueel eigendom (inclusief de daarbij behorende rechten) aangaande rapporten, voorstellen en andere producten en/of diensten en/of documenten die ten gunste van affiliate zijn geproduceerd, zal te allen tijden bij TradeTracker of door TradeTracker ingeschakelde derde partijen (blijven) liggen. Alleen met de expliciete, schriftelijke toestemming van TradeTracker heeft affiliate het recht de hierboven genoemde producten en/of diensten en/of documenten te reproduceren of publiceren of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd waren bij overhandiging door TradeTracker aan affiliate.

6.2 Het is affiliate niet toegestaan de bedoelde items in artikel 6.1 of de daarin beschreven informatie en know-how te openbaren of te overhandigen aan derden, tenzij TradeTracker hier vooraf specifiek en schriftelijk toestemming voor heeft verstrekt aan affiliate.

6.3 Het is affiliate niet toegestaan enig kenmerk inzake auteursrecht, handelsmerk, merknaam of ander intellectuele of industriële eigendomsrechten van de software, apparatuur of materialen te verwijderen of wijzigen, inclusief enig kenmerk inzake de vertrouwelijke aard van de software en de betreffende verplichting tot geheimhouding.

6.4 Indien affiliate nalatig of in verzuim is inzake de uitvoering zoals omschreven in artikel 6.1, is TradeTracker gerechtigd, op kosten van affiliate, alle items die eigendom zijn van TradeTracker terug te halen. Affiliate zal hierbij TradeTracker of door TradeTracker aangestelde derde partijen onherroepelijk nunc pro tunc toegang geven tot de locatie waar desbetreffende items zijn opgeslagen.

6.5 Affiliate garandeert - door het instemmen met een overeenkomst, waarin reproductie van enig item beschermd is bij intellectuele eigendomsrechten - dat er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. Affiliate zal TradeTracker vrijwaren van enige en alle consequenties, financieel of anderszins, die mogelijk het resultaat zijn van het kopiëren of reproduceren van enig zulk materiaal door TradeTracker in opdracht van affiliate.

6.6 TradeTracker bezit alle auteursrechten, handelsmerken, rechten van intellectuele eigendom, knowhow of alle andere rechten die verbonden zijn met het affiliate-programma of met de programmatuur die nodig is voor het affiliate-programma. De affiliate verkrijgt krachtens deze overeenkomst geen enkel recht of vergunning.

6.7 Bij overtreding van de voorwaarden zoals omschreven in artikel 6.1, 6.2 en/of 6.3, is affiliate een bedrag van € 50.000 verschuldigd aan TradeTracker voor elke overtreding, zonder dat daarvoor mededeling van het verzuim voor noodzakelijk is en zonder dat daarbij enige schade wordt toegebracht aan enige en alle andere rechten van TradeTracker inzake nakoming, ontbinding, bijkomende schades etc.

Artikel 7 - Geheimhouding

7.1 Voorafgaand aan, gedurende en na afronding van het afgesloten contract met TradeTracker, zal affiliate vereist zijn zich te onthouden van enige verklaring tegenover derde partijen of deze van enige informatie te voorzien met betrekking tot de door TradeTracker gebruikte methoden of aangeleverde gegevens, allen in de breedste zin des woords.

7.2 Indien affiliate op enige wijze in overtreding is op de voorwaarden gesteld in dit artikel, dan is affiliate een bedrag van € 50.000 verschuldigd aan TradeTracker voor elke overtreding, zonder dat hier berichtgeving van verzuim voor noodzakelijk is en zonder dat dit enige schade toebrengt aan alle andere rechten van TradeTracker met in achtneming van nakoming, ontbinding, bijkomende schades etc.

Artikel 8 - Beëindiging

8.1 Onverminderd haar overige rechten is TradeTracker te allen tijde gerechtigd om de affiliate overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Affiliate zal in dergelijke gevallen TradeTracker kwijtschelden van enige claims door derde partijen en zal zich weerhouden van het claimen van enige vorm van compensatie van TradeTracker.

8.2 Zonder enige uitleg verschuldigd te zijn, is TradeTracker ertoe gerechtigd deze overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen en/of de affiliate het gebruik van het affiliate-programma van TradeTracker of van het affiliate-programma van een bepaalde merchant te ontzeggen indien:

 • De site van de affiliate naar oordeel van de merchant of TradeTracker in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
 • De affiliate in het kader van het affiliate-programma onrechtmatig handelt jegens de merchant, TradeTracker en/of derden;
 • TradeTracker of de merchant op wiens affiliate-programma de affiliate heeft ingeschreven, de affiliate of de inhoud van zijn website in enig opzicht als ongeschikt beschouwen of indien zij niet zouden beantwoorden aan het commerciële concept van de merchant;
 • De affiliate tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel de affiliate op enige manier bedrieglijk of wederrechtelijk handelt of indien de affiliate kunstmatig verkeer naar gelinkte websites genereert of probeert te genereren, of indien de affiliate op enige andere manier een van de bepalingen van deze overeenkomst overtreedt;
 • De affiliate gedurende een periode van drie maanden geen verkeer heeft gegenereerd.

8.3 Indien de affiliateovereenkomst om welke reden dan ook is beëindigd:

 • worden de link(s) verbroken;
 • is TradeTracker gerechtigd om de toegang van de affiliate tot de website van TradeTracker te blokkeren;
 • kan de affiliate geen aanspraak (meer) maken op commissie;
 • zal de affiliate alle links en/of verstrekte materiaal door merchant en/of TradeTracker van haar site onmiddellijk verwijderen en of in leveren;
 • is de affiliate niet langer gerechtigd om de naam van de merchant en/of TradeTracker te gebruiken.

8.4 Uitsluitend in het geval dat de affiliate overeenkomst is beëindigd in overeenstemming met artikel 8.1, zal de affiliate aanspraak kunnen maken op betaling van commissie terzake van kliks en/of transacties die zijn verricht vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4.

8.5 Indien Affiliate (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in artikel 3.15 bepaalde, verbeurt Affiliate, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijtigduizend euro), zulks onverminderd de overige rechten van TradeTracker, zoals het ontbinden van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding.

8.6 Nieuwe gebruikers van TradeTracker worden beoordeeld op basis van aantal unieke gebruikers, doelgroep en profilering. Indien een website niet aan de gestelde criteria voldoet, kan de affiliate door TradeTracker uit het systeem worden verwijderd, zonder dat hiervoor toelichting noodzakelijk is.

Artikel 9 - Diversen

9.1 TradeTracker is te allen tijde gerechtigd om de voorwaarden te veranderen. De affiliate zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde voorwaarden voor de affiliate niet acceptabel zijn, is de affiliate gerechtigd de overenkomst te beëindigen. Indien de affiliate niet binnen 14 dagen tot beëindiging van de overeenkomst overgaat, wordt de affiliate geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

10.1 Op deze voorwaarden en elke overeenkomst tussen TradeTracker en affiliate is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Belgische rechter.

10.2 Enige en alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen TradeTracker en affiliate mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, alsmede elk ander geschil, ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal door de bevoegde rechter beslecht worden indien partijen hier onderling niet uitkomen.

10.3 Alle geschillen worden gebracht voor de ter zake competente rechter in het arrondissement waar TradeTracker kantoor houdt en/of statutair is gevestigd, één en ander tenzij de wet voor het betreffende geval dwingend een andere rechter voorschrijft en tenzij TradeTracker als eiser ervoor kiest de desbetreffende aangelegenheid te laten beslissen door een bevoegde rechtbank in het arrondissement waarin de affiliate kantoor houdt.

10.4 Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Verificatiecode

Vul de vijf geel-omrande karakters in, in het veld onder de afbeelding.

Verificatiecode:

Data validiteit