Bestthings.nl

Best Things is met een assortiment van meer dan 750 originele cadeau's en gadgets één van de grootste online cadeauwinkels van Nederland. Een groot deel van het assortiment wordt door henzelf geïmporteerd en is verder dan ook niet of nauwelijks in Nederland te krijgen.

Door de grote klantvriendelijkheid, het aanbieden van chat mogelijkheden met de klantenservice, een gratis 0800-nummer, gratis cadeaupapier en lidmaatschap van Thuiswinkel.org hebben zij een conversie die veel hoger ligt dan gemiddeld.

De komende tijd wordt het assortiment nog weer behoorlijk uitgebreid.

Lid IAB Business partner thuiswinkel.org